PA220140.jpg
 

本校2021-2023年度家長校董選舉已於2021年5月4日至5月6日舉行。共收回選票647張,其中包括43張空白票,13張廢票。投票結果臚列如下:

        參選人          得票
(1) 鄧樂斌先生      310   (家長校董)
(2) 林錦煥女士      175   (替代家長校董)